Σumar DERWIC: Da rettuɣ ad d-yaley yiwen umussu amaziɣ iran tudert g tlelli d tneflit d twizi

Temdez kigan Tesɣunt Idlesmagazine ad awen-d-tesnil amsawal tssker nettat d yiwen g yifeggagen n tsekla tamaziɣ. D Mass Σumar DERWIC. Yiwen wudem izeddigen ɣur tella temnellit iɛlulan. Ika akud i umeẓẓan g uɣerbaz d beṛṛa-nnes, yiwes, s uyenna yufa, imeɣnasen d imyura d inaẓuren. Tefka-t tsuta i tayḍ. Iswa g yiɣbula n timmuzɣa ar isnissit s tmaziɣt ɣef tmaziɣt.
Ilula-d Σumar DERWIC g yiγrem n Igwelmimen g temnaḍt n Tfilalt-Dra g tmurt n Meṛṛuk. Iga aselmad g uγerbaz. Mass DERWIC d amaslaḍ g tmesmunt tamettit tadelsant Tilelli n Tizi n Imnayen (neɣ Igwelmimen).
Issufeγ-d kigan n twuriwin g yiger n tsekla (isefra, tullisin, imawalen, …) g nɣiy ad nebder:
— Anfara (2005)
— Taskiwin (2008)
— Ha-yi g ubrid (2009).
— Is nsul nedder (Netta d Muḥand S ɛidi d Azergi), 2010.
— Taseggawert n ugdal inzan (Tranchée du terrain priγé γendu) Tiẓrigin timaziɣin, Bariz, 2013
— Amawal n yislaɣaten (γocabulaire des médias), 2019.

Amsawal:

Tasɣunt Idlesmagazine:
Tɣiyem ad aɣ-tsiwlem, s umata, ɣef waddad n tsekla tamaziɣt g Tfilalt-Dra?

Σumar DERWIC:
Zwar, da kwen-snimmireɣ kwenni imlan n usmel Tasɣunt Idlesmagazine. Tiss snat, riɣ ad iniɣ nwis texxa tudert n tsekla tamaziɣt g temnaḍt-nneɣ acku ẓẓayent tsurifin n yinfarasen d tenfarasin g yiger-a axatar. Illa yiwen umukris nesniɣis g uduhdu n Umussu Adelsan Amaziɣ yagey ad iwet anfa g tsekla d usebɣes n tɣuri d uswingem g usnulfu d tẓuriwin.

Tasɣunt Idlesmagazine:
Matta imukrisen ikerfen tasekla d tmedyazt timaziɣin g teɣmert-ddeɣ?

Σumar DERWIC:
Kerfen-tt widda d tinna s tetteqqel ad as-aɣen afus rnun-as afud ssiwin-tt s imal. Mimek tettegga tsekla tamaziɣt ad tgem mek ur da nakka akuden-nneɣ i yimyura d yinaẓuren d usyissen n yifarisen-nnsen d uzɣan-nnsen?
G tama yaḍen, yaɣ usenbuttel n tsertit tamaziɣt n Umexzen issawin amata g tmesmunin s irbi-nnes imkinna issada amussu n tirra s tɣarast ira n ustay n tfinaɣ d ussefreɣ n temɛemmrit.

Tasɣunt Idlesmagazine:
Is llant ka n tebridin nna tɣiy ad tleqqeḍ tmaziɣt af ad taf abrid issuddan?

Σumar DERWIC:
Llant g uswingem idettan n willi aɣ-ittinin is gan imeɣnasen n tmaziɣt ad zzgan gar tawada ittegga Umussu-ddeɣ ur ittalin. Tella diɣ tikti n wuɣul s assiley n tmesmunin tuzdigin iran tilelli d twizi d ussitem n umrured d txendallast.

Tasɣunt Idlesmagazine:
G yiger umḍin, ilsawen n umaḍal fersen abrid-nnsen aɣen akw azeṭṭa umḍin, ɣas tamaziɣt tsul tebburbezza. Mani as-d-tekka tunant-a?

Σumar DERWIC:
Tekka-d amxuzzu-nneɣ d tgidit n yimraraden d temraradin graɣ. Tekka-d awd tadersi neɣ akw iba n twuri g tilawt! Mek ur da nessudus iɣfawen-nneɣ iwer-inn i yiẓeḍwan imettiyen d wuraren ufriɣen n tɣemrin ur nezmir ad nessumu tutlayt-nneɣ g umaḍal umḍin; iqqim-d umda anexmuj n temnellitin-nneɣ tiqburin yugin ad bḍunt d tudert n tewsatin d tin yiɣsan d yiɣerman ar ssitiment asfafa n yimezdaɣ d tmezdaɣ. Illa diɣ gar aswingem ireẓẓan ifadden i tiffudma: Ar zizzilen winna ur iseksiwen ɣas iɣfawen-nnsen awal n trula s tmura n Turuppa d Tmirika, ar ttinin nwis ur yad tsul tudert g Tmazɣa!

Tasɣunt Idlesmagazine:
Mayed tɣiyem ad tinim i tsutiwin d-ittalin?

Σumar DERWIC:
Da ssutureɣ g tsutiwin timaziɣin d-ittalin ad sussent ageḍrur n tsutiwin-nneɣ d tiddeɣ d-ufant g unrar n tɣensa n tkerkas. Da rettuɣ ad d-yaley yiwen umussu adelsan amaziɣ iran tudert g tlelli d tneflit d twizi ig azɣan d ussiff i yinawen isgifen tiwuriwin tuzdigin. Kerzataɣ diɣ ifsan n tussna d uzizdeg n yiberdan g nettafa isiddan aɣ-yuckan !
Isul unrar n yidles-nneɣ da itteqqel aha s imyuraren d temyurarin isiḍfiten uraren smedzen ulawen akw iɣufan sdusen iẓuran.

Amawal:

Azɣan = la critique
Imraraden = les opportunistes
Timnellitin = les mentalités
Tiffudma = la jeunesse
Taneflit = le développement

Amsawal-a isseker-t : Aksil Afersig

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :